تبلیغات مناسب برای شروع یک مغازه

ممکن است شما بخواهید برای امرارمعاش خود یک مغازه کوچک یا متوسط تاسیس کنید.خوب مهمترین مسئله ای که به ذهن شما می رسد این است که چگونه در کوتاه ترین مدت از مغازه خود درآمدی داشته باشید تا بتوانید هزینه هایی که صرف شروع کار خود کرده اید را جبران کنید.

برای شروع یک کسب و کار موفق باید در ابتدای کار چند کار را انجام دهید. اول اینکه پیش بینی کنید مشتری شما از شما چه توقعی دارد؟ این مهمترین سئوال شما برای شروع کسب و کارتان باشد. اگر بندانید مشتری چه می خواهد خیلی زود به نتیجه می رسید به طور کلی یک قانون طلایی کسب و کار این است: “خودت را بگذار جای مشتری”