تبلیغات باغ وحش کلگری

تبلیغات باغ وحش کلگریزرافه بیش از۱۹ پا یا شش متر قد و بیش از ۱۲۷۰ کیلوگرم وزن دارد وزن یک بچه زرافه در هنگام تولد حدود ۵۹ کیلوگرم و قدش شش پا، حدود ۱٫۸ متراست. برای همین منظورتبلیغات باغ وحش کلگری به شکل یک کمپین فوق العاده به اجرا در آمده ودرکنار نیمکت پارک کالسکه ای بلند برای حمایت از بچه زرافه ها ی باغ وحش کلگری قرار داده است وهمچنین در تصویر دیگری که می بینید در داخل پارک رد پای یک فیل را بروی سنگ فرش های پارک قرار داده وبروی آن نوشته شده اینجا رد پای یک بچه فیل است وگویا این بچه فیل در حال تاب بازی کردن بوده است که میله تاب خم برداشته شده است و این تبلیغات میخواهد نشان دهد که تاب بازی کردن مخصوص بچه هاست و برای بزرگتر ها مناسب نیست.

نقش باغ وحش برای حفاظت از حیوانات

تمرکز و تلاش های زیست محیطی در باغ وحش ها روی تحقیقات، تولید مثل در اسارت برای گونه های نادر و راه های حفاظت از آنها شکل گرفته است.و همچنین محققان در باغ وحش ها می توانند از نزدیک روی حیوانات مطالعه کنند. آنها می توانند رفتارهای جانوران مانند جفتگیری، انتخاب تغذیه و رفتارهای دیگر را مشاهده کنند. تولید مثل در اسارت گونه های در معرض خطر انقراض، باغ وحش ها را به مکان های با ارزش برای بقای حیوانات تبدیل می کند.. هدف از برنامه های تولید مثل در اسارت در باغ وحش ها، معرفی دوباره جانوران به طبیعت است.وبرای همین منظور تبلیغات باغ وحش کلگری نشان داده که نقش به سزای برای حفاظت ازبچه زرافه را دارد.

آژانس تبلیغاتی : Trigger Communications, کانادا
مدیر خلاقیت : Patrick Doyle
مدیر هنری : Sabrina Kaun
انتشار : October 2007

تبلیغات باغ وحش کلگری