ایران اى سراى امید

ایران اى سراى امید

ما باید برنده خوبى باشیم ؛

کسانى که مثل ما فکر نمیکنند ، “بازنده”نیستند ؛ مردمان این دیارند ؛

بزرگترین اشتباه میتواند این باشد که برندگان انتخابات دست بزنند به تحقیر بازندگان ، اون وقت همه هشتاد میلیون خواهیم باخت زیرا کینه ، تهمت ، تحقیر این دیار را مستعد تجزیه ، عدم همکارى در زدودن فساد ادارى ، کارشکنى و سوریه شدن میکند؛

زرنگ باشیم در صحنه جهانى و شیرینى پیروزى را ملى کنیم،

هیچ رییس جمهورى نمیتواند با کارمندان و کارگران و مدیران تنبل و پرتوقع ، کارى بزرگ کند؛

بزرگ فکر کنیم و کارهاى بزرگ کنیم.

#دکترشیرى