انسانهای موفق ۴ مدل فکری را همزمان برای آینده خود اجرا میکنند

انسانهای موفق ۴ مدل فکری را همزمان برای آینده خود اجرا میکنند:

 

۱️⃣ مدل فکری عمیق: که تمام زوایا و نتایج کار خود را در چارچوب یک نفر بیرونی قضاوت میکند.

 

۲️⃣ مدل فکری یادگیرنده: که رفتار و عملکرد خود را در چارچوب یادگیری کلیدی خلاصه میکند.

 

۳️⃣ مدل فکری مقایسه: که عملکرد و رفتار خود را با چارچوب شخصی که عاشق کار خود است و حاضر است کار را اولویت زندگی خود قرار دهد، مقایسه میکند.

 

۴️⃣ مدل فکری راهبردی: که در آن شخص، لیستی از فرصتهایی که برای سال آینده بسیار کلیدی میباشند را مشخص کرده و برای هر موضوع، رفتارهایی را که باید از خود دور کند و دگرگونیهایی را که باید برای خود ایجاد کند، تدوین مینماید و با قاطعیت و جدیت پیاده میکند.

 

برای سال۹۷ ، تمام این مدلها را بکار ببرید و برای خود لیست تهیه کنید.