استخدام

فرم اصلاعات فردی متقاضیان همکاری با کانون آگهی و تبلیغات اوج هنر برتر

شغل مورد درخواست

نام ونام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

نام پدر

سال تولد

شماره کدملی

محل صدور

وضعیت تأهل

آدرس محل سکونت

تلفن ثابت

تلفن همراه

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سوابق کاری :به ترتیب از آخرین محلهایی که فعالیت داشته اید ۳ مورد نام ببرید