ارزش‌های محوری سازمان (Core Values)

ارزش‌های سازمانی Core Values

« ارزش‌های‌محوری اصول اعتقادی دیر پا و اساسی یک سازمان بوده که باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه خواهد گردید. ارزش‌های‌محوری یک سازمان به عنوان اصول راهنمای جاویدان، به هیچ توجیهی نیاز نداشته و برای افراد درون سازمان ارزش و اهمیت ذاتی دارند.»

ارزش‌های‌محوری سازمان قادرند به عنوان مبنایی جهت تدوین سیاست‌ها در سازمان قرار گیرند. سازمان قادر است با تکیه بر این ارزش‌ها ، شیوه‌ی رفتار روزانه‌ی کارکنان خود و مبنای تصمیم‌گیری‌ها در محل کار را مشخص نماید . شایسته است سازمان‌ها به هنگام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود ، ارزش‌های‌محوری مشخص شده‌ی خود را رعایت نمایند و به هنگام ارزیابی عملکرد، تصمیمات خود را بر پایه ارزش‌های‌محوری سازمان‌ خود پایه‌گذاری‌ نمایند. ارزش‌ها بایستی در روزگار سختی به کارکنان سازمان روحیه بدهند و گرنه ارزش نیستند. ارزش‌ها شعار هر روزه ای هستند که احساس خوبی به کارکنان می بخشند. ارزش‌های سازمانی ، جنبه اخلاقی منافع سازمانی می باشند.

ارزش ها، مفاهیمی هستند که به سازمان ها اعتبار می دهند.

ارزش‌های‌محوری سازمان را کدهای اخلاقی سازمان(Organization of Code of Business Ethics) نیز می‌نامند. این کدها اصول راهنمای سازمان و رهنمودی برای تصمیم‌گیری و رفتارهای سازمانی خواهند بود . در یک سازمان ، اصول اخلاقی خوب ، پیش شرط مدیریت استراتژیک خوب خواهد بود. بهتر است در همه جنبه‌های تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی‌ها ارزش‌های‌محوری سازمان رعایت گردیده و مورد توجه قرار گیرند.
بیانیه‌ی ارزش‌ها از اجزای اصلی در برنامه‌ریزی های استراتژیک سازمان‌ها می‌باشد .