انواع دکمه

خانه عناصر محتوا انواع دکمه
[vc_button text="روش ثانویه" color="secondary" type="flat" align="left" url="#" icon="mdfi_action_history" iconpos="right" external=""][vc_button text="کنترل کردن" color="contrast" type="flat" align="left" url="#" external=""][vc_button text="نور صاف" color="light" type="flat" align="left" url="#" icon="mdfi_action_loyalty" iconpos="right" external=""][vc_button text="تخت سیاه" color="black" type="flat" align="left" url="#" icon="mdfi_action_settings" external=""][vc_button text="تخت سفید" color="white" type="flat" align="left" url="#" icon="mdfi_image_filter_none" external=""][vc_button text="برجسته اولیه" color="primary" type="raised" align="left" url="#" external=""][vc_button text="برجسته ثانویه" color="secondary" type="raised" align="left" url="#" icon="mdfi_av_loop" iconpos="right" external=""][vc_button text="کنترل کردن" color="contrast" type="raised" align="left" url="#" iconpos="right" external=""][vc_button text="نور برجسته" color="light" type="raised" align="left" url="#" icon="mdfi_communication_call" external=""][vc_button text="تخته سیاه" color="black" type="raised" align="left" url="#" icon="mdfi_content_clear" iconpos="right" external=""][vc_button text="تخته سفید" color="white" type="raised" align="left" url="#" icon="mdfi_content_add" external=""][vc_separator type="invisible"][vc_button text="برجسته اولیه" color="primary" type="flat" align="left" url="#" size="big" external=""][vc_button text="برجسته ثانویه" color="secondary" type="flat" align="left" url="#" icon="mdfi_image_filter_drama" size="big" external=""][vc_button text="تخت بزرگ" color="contrast" type="flat" align="left" url="#" icon="mdfi_notification_do_not_disturb" size="big" iconpos="right" external=""][vc_button text="تخت کوچک" color="light" type="flat" align="left" url="#" size="big" iconpos="right" external=""][vc_separator type="invisible"][vc_button text="نور برجسته" color="primary" type="raised" align="left" url="#" icon="mdfi_navigation_arrow_forward" size="big" iconpos="right" external=""][vc_button text="نور سفید" color="secondary" type="raised" align="left" url="#" icon="mdfi_action_favorite_outline" size="big" external=""][vc_button text="نور آبی" color="contrast" type="raised" align="left" url="#" icon="mdfi_hardware_laptop" size="big" iconpos="right" external=""][vc_button text="نور سبز" color="light" type="raised" align="left" url="#" size="big" iconpos="right" external=""]