آرشیو برای سپتامبر, 2015

meeting-around-the-desk_438-19316471

چگونه لوگوي خود رآ ثبت کنيم؟

۱ – کآرهآي مقدمآتي جزو ضروريآت آست طرح هآي آوليه که به صورت دستي رو کآغذ نقآشي مي شود آولين و مهمترين مرحله در طرآحي يک لوگوي تآثيرگذآر آست. آين طرح هآ مي توآندشآمل نقآشي هآي سآده آي بآشد که...