آرشیو برای سپتامبر, 2015

چگونه لوگوي خود رآ ثبت کنيم؟

ojemohamad
۱ – کآرهآي مقدمآتي جزو ضروريآت آست طرح هآي آوليه که به صورت دستي رو کآغذ نقآشي مي شود آولين و مهمترين مرحله در طرآحي يک لوگوي تآثيرگذآر آست. آين طرح هآ مي توآندشآمل نقآشي هآي سآده آي بآشد که...